Danas je održan II. radni sastanak vezan uz izradu Strategije razvoja Grada Nova Gradiška do 2020. godine. Tema sastanka bila je prezentacija analize nacrta Strategije te razrada razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera. Sastali su se članovi radnih skupina: Gospodarstvo; Prostorno planiranje, infrastruktura, promet i zaštita okoliša te Društvene djelatnosti.

Koliko je važna izrada Strategije, objašnjava uspješna poduzetnica i članica skupine za gospodarstvo Senka Vranić:

“Strategija razvoja Grada Nova Gradiška planski je dokument politike lokalnog razvoja u kojem su sadržani strateški ciljevi, prioriteti i mjere za postizanje održivog društveno-gospodarskog razvoja. Izrađena je uvažavajući smjernice Europske unije i u skladu je s ostalim planskim dokumentima više razine. Strategija je namijenjena svim građanima Nove Gradišk, jer upravo o njima ovisi proces razvoja Grada od sadašnjeg stanja visoke nezaposlenosti i zastarjele gospodarske strukture do stvaranja prosperitetnog i „pametnog“ grada koji svoj razvoj temelji na znanju i korištenju inovativnih tehnologija te efikasnom upravljanju resursima i okolišem. Programsko razdoblje strategije obuhvaća period od 2015. do 2020. godine, čime je usklađena i povezana s programskim planiranjem na razini EU i RH. Strategija razvoja Grada sastoji se od: Analize okruženja – koja obuhvaća pregled trenutnog stanja, postojećih problema i razvojnih potreba iz područja prostornog planiranja, infrastrukture, demografije i gospodarstva; SWOT analize – koja obuhvaća pregled i ocjenu snaga, slabosti, prilika i prijetnji za budući razvoj Grada te daje uvid u postojeće razvojne potencijale, kao i moguća ograničenja budućeg razvoja; Vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera – u kojima su jasno opisana namjeravana buduća postignuća i načini njihova mjerenja; te Indikatora učinka strategije – s opisanim postupcima i nadležnošću subjekata u provedbi strategije i pripadajućim financijskim i institucionalnim okvirom”, kaže Vranić.

Proces izrade Strategije temeljen je na partnerskom pristupu i participativnoj metodologiji kojoj je svrha postići konsenzus predstavnika svih ciljnih skupina u definiranju razvojne politike Grada Nova Gradiška. To podrazumijeva formiranje tijela za izradu strategije – koordinatora, partnerskog tima – radnih skupina, ali i uključivanje tehničke podrške i sudjelovanje javnosti – dionika iz gospodarskog, civilnog i društvenog sektora. Gradonačelnik imenuje koordinatora za planiranje i partnerski tim kojega prethodno odobrava Gradsko vijeće. Koordinacija izrade strategije vrši se prema načelima integriranog upravljanja razvojem. Partnerski tim čine djelatnici Gradske uprave i predstavnici tvrtki u vlasništvu Grada, predstavnici civilnog sektora te predstavnici privatnog sektora s novogradiškog područja. Uloga partnerskog tima je nadziranje i savjetovanje u izradi Strategije te predlaganje finalne verzije dokumenta. Radne skupine za izradu Strategije uključuju relevantne stručnjake iz različitih institucija i organizacija, a njihov je zadatak ovisno o tematskom području usmjeravati izradu dokumenta kroz organizirane radne sastanke. Formiranje 3 radne skupine pokriti će ključne razvojne sektore: 1) prostorno uređenje, infrastruktura i zaštita okoliša, 2) gospodarstvo, 3) društvene djelatnosti (obrazovanje, kultura, sport, zdravstvo i socijalna skrb).

Komentari
Prethodni članakRekreacijski centar “Iv”: Humanitarna akcija za Dom u Brezovici / Foto
Sljedeći članakBožićni koncert HPD “Tomislav” / photo