Na području Općine Rešetari nalaze se vrijedna šumska i prirodna područja isprepletena mrežom putova koji su od davnih vremena u funkciji korištenja poljoprivrednih zemljišta i šuma, a danas se najčešće koriste za kretanje i boravak u prirodi što je jedan od najzdravijih načina za korištenje slobodnog vremena.

Nažalost, danas smo svjedoci da se upravo takvi putovi i prostori koriste za odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija koje predstavljaju prijetnju za prirodna staništa, ali i negativno utječu na sliku svih naselja općine Rešetari kao mjesta ugodnog za život. Dodatno, divlje deponije degradiraju naš prirodni ambijent koji je čovjek stoljećima koristio na način da iskoristi njegove vrijednosti, ali i čuva za naše i buduće generacije.

Svake godine vrši se sanacija takvih mjesta, što je obveza jedinice lokalne samouprave, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, ali i naša civilizacijska obaveza.

Tako je u prošloj godini sanirano ukupno 6 lokacija na području općine gdje je uklonjeno oko 100 m3 otpada.

Za takve sanacije iz godine u godinu iz Proračuna Općine izdvajaju se znatna financijska sredstva, pa je tako utrošeno za sve sanacije nešto manje od 100.000,00 kn, bez velike sanacije zatvorene deponije u Rešetarima. Jasno je da su se navedena sredstva mogla utrošiti na bolji način i u plemenitije svrhe kao što je uređenje dječjih igrališta, uređenje javnih površina ili slične namjene, kao zajedničke deponije za sav otpad iz domaćinstva.
Kada govorimo o divljim deponijima i ponašanju pojedinaca koji zagađuju naš okoliš bez ikakve grižnje savjesti, najviše zabrinjava činjenica da isto čine bez ikakve potrebe za istim ne uvažavajući zakonske propise, zajednicu u kojoj žive, a niti prirodu i okoliš kao univerzalnu vrijednost.

Potrebe za takvim neodgovornim ponašanjem pojedinaca prema prirodi zaista nema, budući je Općina za sve mještane osigurala niz mogućnosti besplatnog odvoza otpada na samu deponiju u Novoj Gradiški (Prvči).

Također, ovim putem najavljujemo i završetak glavnog projekta reciklažnog dvorišta, te pripreme apliciranja istoga prema fondovima EU, kao još jednog mjesta gdje će se moći potpuno besplatno za mještane općine vršiti odlaganje svakojakog otpada, a koji se recikliranjem na kućnom pragu kao glomazni otpad neće odvoziti, jedino će se odlagati na reciklažnom odlagalištu.

Ovim putem želimo zahvaliti našim mještanima koji su se aktivno i samoinicijativno uključili u očuvanje našeg okoliša i prirode evidentiranjem počinitelja i suradnjom sa komunalnim redarom doprinijeli zaštiti okoliša, što je pozitivan trend u rješavanju ovog problema.

Naime, prošle godine uz postupanje komunalnog redara zaprimljeno je nekoliko prijava mještana temeljem kojih su počinitelji evidentirani i sankcionirani te koji su nakon toga o svom trošku sanirali štetu.

Ovim putem želimo istaknuti da je praksa pokazala da je zajednička suradnja mještana i uprave najefikasniji način zaštite okoliša te pozivamo sve mještane na daljnju suradnju i pomoć u rješavanju navedene problematike čije je rješavanje vjerujemo od interesa za sve.

Sve obavijesti o nepropisnom odlaganju otpada naših mještana mogu nam javiti na sljedeće kontakte: Općina Rešetari 035/367-296 ili Komunalni redar 099-328-5913 ili e-mail komunalni.redar@resetari.hr, a obavijesti poput lokacije, registracijske oznake vozila/tip vozila/fotografije vozila i počinitelja su nam od velike važnosti, da nam ih dostavite.

Još jednom, molimo sve mještane na odgovorno ponašanje i suradnju, jer ciljanim zajedničkim naporima možemo napraviti više za zaštitu okoliša i naših mjesta.

Načelnik
Zlatko Aga

Komentari