Komunalna tvrtka Odlagalište d.o.o. bavi se gospodarenjem otpadom na području grada Nove Gradiške, te općina Rešetari, Staro Petrovo Selo, Cernik, Dragalić, Gornji Bogićevci i Stara Gradiška, a za svoje korisnike imaju određene novosti o kojima je progovorio direktor istoga, Marijan Furić. 

Započeo postupak uspostave kvalitetnijeg i ekonomski učinkovitijeg sustava gospodarenja komunalnim i biorazgradivim otpadom

– Izvršili smo čipiranje svih posuda naših korisnika, a isto tako, ugradili smo opremu za očitavanje čipova na sva naša komunalna vozila, kako bi čipove mogli i očitati. Nadalje, radimo na izmjeni programa za vršenje naplate naših javnih usluga, temeljem novog cjenika. Uz sve to, dobili smo financijsku pomoć Grada i ostalih općina kako bi nabavili mobilno reciklažno dvorište koje će također biti raspoređeno po svim naseljima grada i općina – svaka četiri mjeseca, u svako od naselja doći će reciklažno dvorište i naši će korisnici određeni dio korisnoga otpada moći bez naknade tamo dolagati. Čekamo i početak izgradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji Šagulje – Ivik, a jedna od novosti je da radimo na izradi projektno – tehničke dokumentacije za ishođenje Lokacijske i Građevinske dozvole za Sortirnicu i Kompostanu – 

Narednih dana svi korisnici dobit će na kućnu adresu Izjavu o načinu korištenja javne usluge

– Na toj Izjavi su svi osobni podaci naših korisnika, ako su ispravni, Izjava se može vratiti u Odlagalište, ali i ne mora. Oni korisnici kojima osobni podaci nisu ispravni, potrebno je ispraviti osobne podatke i vratiti Izjavu u Odlagalište d.o.o. Sa spomenutim Izjavama šaljemo i vreće za korisni otpad (plastiku i papir). Korisni otpad ćemo skupljati na obračunskom mjestu korisnika usluge – jednom mjesečno papir i jednom u dva mjeseca plastika. Kod preuzimanja punih vreća djelatnici Odlagališta će ostavljati nove vreće. Do kraja godine, svi bi korisnici trebali dobiti na korištenje po dvije kante od 120 litara za papir i plastiku  – izjavio je Furić i napominje:

– Oni koji ne dobiju na kućnu adresu Izjavu, dužni su istu tražiti od Odlagališta, u protivnom postoje i kaznene mjere. Svi stanovnici grada i općina moraju koristiti javnu uslugu prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog i biorazgradivog otpada – 

Uvodi se novi sustav naplate – manje otpada, manje naknade

– Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, tvrtka Odlagalište d.o.o. izdala je novi obračun cijene javne usluge. Svi naši korisnici javne usluge će plaćati prema količini predanog miješanog komunalnog otpada. Cjenik se sastoji od osnovne i varijabilne cijene: OSNOVNA CIJENA je za minimalnu javnu uslugu, a VARIJABILNA je za broj dizanja kanti za miješani komunalni otpad. Jedan odvoz mjesečno iznosit će 52,88 kune, dva 58,30 kuna, tri 63,72 kuna i četiri 69,40 kuna. Jednostavnije rečeno, koliko puta izvezete kantu s miješanim komunalnim otpadom, toliki ćete račun dobiti –

Primjer novog cjenika možete vidjeti ovdje.

Iskustva govore, tvrdi Furić, da neće biti potrebe za više od dva odvoza mjesečno za komunalni otpad, naravno, ako se sve korisne vrste otpada odvajaju na kućnom pragu 

– Za korisni otpad poput plastike, papira, stakla itd. se ne naplaćuje, troškovi za sakupljanje korisnog otpada su ubrojeni u cijenu minimalne javne usluge. Naši korisnici moraju znati da za korisni otpad tvrtka Odlagalište mora platiti posredniku za preuzimanje navedenog otpada. Trenutno jedino od čega tvrtka prihoduje je prodaja papira, a sve ostalo je naš trošak – 

Što raditi s biorazgradivim otpadom? 

– Skoro trećina našeg otpada je biorazgradiv. Mi vas potičemo da sami kompostirate u vlastitom vrtu jer je kompostiranje jeftin i prirodni proces iz kojega dobivamo vrijednu sirovinu bogatu hranjivim tvarima za vrtove ili cvijeće. Oni koji nisu u stanju sami kompostirati biorazgradivi otpad posebno će plaćati zbrinjavanje te vrste otpada, više od 70 kuna po odvozu. Dok oni koji žive u stambenim zgradama, za njihov otpad pobrinut će se Odlagalište – 

Između ostalog, važno je istaknuti kako je Grad Nova Gradiška aplicirala je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta. Iz EU fondova osiguran je iznos od 4,5 milijuna kuna. Ukupna investicija je od prilike 5 milijuna kuna plus PDV. Raspisan je javni natječaj za izbor izvođača radova, na natječaj su se javile četiri tvrtke, donesena je Odluka o imenovanju izvoditelja radova. Reciklažno dvorište bi trebalo biti izgrađeno do kraja godine, a svi korisnici Odlagališta moći će bez naknade predati bilo koju vrstu otpada. 

Na kraju, Furić poručuje:

– Naša i vaša dužnost je smanjiti količinu otpada koja završava na odlagalištu, u suprotnom će se plaćati naknada ili kazna Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Stoga, dragi naši korisnici, odvajajte sve vrste korisnog otpada za niže naknade – zaključio je 

Foto: Ilustracija/Odlagalište d.o.o. 

 

 

 

 

 

Komentari