Općina Nova Kapela raspisala je javni natječaj za stipendiranje redovitih studenata preddiplomskog, diplomskog, integriranog i stručnog studija. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2020/2021. godinu i isplaćivat će se u devet jednakih mjesečnih rata. Kriteriji za dodjelu stipendija su opći uspjeh prethodnog školovanja i materijalni status, a visina stipendije iznosi 800,00 kuna.

Uz prijavu za natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti sljedeće dokumente:1.Preslik uvjerenjao državljanstvu (domovnica),2.Preslik osobne iskaznice,3.Potvrdu o statusu redovitog studenta bez ponavljanja godine,4.Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija5. Potvrda škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja ili preslik svjedodžbi 6. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na odgovarajućoj tiskanici u prilogu Natječaja 8.Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove kućanstva,9.Uvjerenje Ministarstva financija-Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka za svakog člana obitelji starijeg od 15 godinauključujući i podnositelja zahtjeva (za 2020. godinu),10.Izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe,na odgovarajućoj tiskanici u prilogu Natječaja11.Izjava o izmirenim dospjelim obvezama prema Općini Nova Kapela za sve članove kućanstva (vjerodostojnost provjerava JUO Općine Nova Kapela)12. Izjava o korištenju osobnih podataka13.Ispunjen obrazac zahtjeva za dodjelu stipendija.

Prijave se popunjavaju na Obrascukoji se može dobiti u Općini Nova Kapela i na web –stranici www.novakapela.hr, a mogu se podnositi od 15.siječnja 2021. godine do 15. veljače2021. godineosobno ili preporučeno poštom u zatvorenim omotnicama sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE –NE OTVARAJ“ na adresu:OPĆINA NOVA KAPELA

TRG KRALJA TOMISLAVA 935410 NOVA KAPELA

Foto: s prijašnjih dodjela stipendija

Komentari