Župan Brodsko-posavske županije dana 14. siječnja 2021. godine donosi Odluku o organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Brodsko-posavska županija u razdoblju 18.-31. siječnja 2021. godine. ODLUKU o organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Brodsko-posavska županija u razdoblju 18.-31. siječnja 2021. godine.

Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju uzrokovanu bolešću Covid-19 i sukladno Zaključku Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije KLASA: 810-01/21-01/03, URBROJ: 2178/1-08-21-2 od 13. siječnja 2021. godine, sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač Brodsko-posavska županija, u razdoblju 18.-31. siječnja 2021. godine, organizirat će nastavu na slijedeći način:

  1. Model A (nastava u učionicama) – za niže razrede osnovnih škola (1.-4. razredi) i završne razrede svih srednjih škola osim završnih razreda trogodišnjih srednjih škola

  2. Model C (nastava na daljinu ili online nastava) – za više razrede osnovnih škola (5.-8. razredi), 1.-3- razrede svih srednjih škola i 4. razrede petogodišnjih srednjih škola

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na web stranici Brodsko-posavske županije.

Foto: Ilustracija 

Komentari