Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je javni natječaj za prijam u državnu službu u nekoliko gradova diljem zemlje. Traže djelatnike za različite pozicije i nude rad na neodređeno vrijeme.

Natječaj je raspisala i Policijska uprava Brodsko-posavska, piše net.hr.

Oni traže upravne referente i autoelektričara, ali i inspektora za zaštitu od požara i eksploziva te administrativnog referenta za evidencije kojem je radno mjesto u Staroj Gradišci. Više o tome u nastavku ili izravno na stranicama Narodnih novina.

 

Javni natječaj – Policijska uprava Brodsko-posavska:

Urbroj: 511-11-04-1/2-7459/17-2 od 20. X. 2017.    (5044)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012- pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda RH i 61/2017), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/2017) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine br. 58/2017), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta

1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA

Odjel za upravne poslove

– upravni referent – 2 izvršitelja.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA

Inspektorat unutarnjih poslova

– inspektor za zaštitu od požara i eksploziva – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – područje tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

3. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA

Odjel za tehniku

– policijski tehničar-autoelektričar – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema, srednja strukovna škola

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit.

4. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE STARA GRADIŠKA

– administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit.

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje prepreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Natjecati se mogu i osobe koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. Provodi testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama radi utvrđivanja njihovog znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu. Utvrđuje rang listu kandidata/kinja s obzirom na rezultate provedenog testiranja i razgovora (intervjua) te čelniku tijela podnosi izvješće o provedenom postupku uz koji prilaže rang-listu kandidata/kinja).

Na testiranje upućuju se svi kandidati/kinje s liste koji ispunjavaju formalne uvjete, a sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web-stranici Policijske uprave brodsko-posavske www.brodsko-posavska.policija.hr i web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web-stranici Policijske uprave brodsko-posavske www.brodsko-posavska.policija.hr objavit će opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici www.brodsko-posavska.policija.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,

2. diplomu, odnosno svjedodžbu za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema

3. dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja)

4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove.)

5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili vojna iskaznica ili putovnica ili domovnica),

6. ispravu o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode i razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, prije donošenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenu formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013, 33/2013, 148/2013 i 92/2014), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen/a, a i dokaz o tome na koji način mu je prestala služba/radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose poštom ili neposredno u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, 35000 Slavonski Brod, Ivana Mažuranića 9, s naznakom: “Za javni natječaj”.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave brodsko-posavske www.brodsko-posavska.policija.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak nakon natječaja.

Policijska uprava Brodsko-posavska

Komentari