Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Stara Gradiška za 2017. godinu i i projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 8/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/16), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u 2017. godini .

Rok za prijavu na Javni poziv je 02. ožujka 2017. godine. Sve prijave poslane nakon 02. ožujka 2017. godine neće biti uzete u razmatranje.
Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na mrežnoj stranici Općine Stara Gradiška www.staragradiska.com

Natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave
Obrazac izjave o nekažnjavanju
Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Obrazac za izvješće o provedbi programa
Ugovor o sufinanciranju
Obrazac obračuna prihoda i rashodaObrazac proračuna

Komentari