URBROJ:688/2019 Nova Gradiška, 26.11.2019

Na temelju Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Društvenog ugovora (od 13.10.2017.godine) i Odluke Nadzornog odbora (URBROJ: 528/2019, od 12.9.2019.godine) Uprava društva dana 26. studenog 2019. godine objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju kombiniranog radnog stroja 

  1. II. Način i uvjeti prodaje Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama hrvatskim državljanima ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prodaja se obavlja po načelu viđeno kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca

III. Sadržaj ponude Ponuda mora sadržavati

naziv odnosno ime i prezime, točnu adresu i OIB ponuditelja; presliku osobne iskaznice; – za pravne osobe izvadak iz sudskog registra; – ponuđena kupoprodajna cijena; – kontakt telefon. 

Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća rok valjanost ponude od najmanje 10 dana od zadnjeg dana za podnošenje ponude. 

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i eventualne druge obveze. 

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška; MBS: 030157732; OIB: 71642681806 Upisano kod: Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu; Temeljni kapital: 129.556.700,00 kn; Osobe ovlaštene za zastupanje: Davor Rukavina, Matej Severović; 

IBAN: HR 25 2360 0001 1025 1482 1. ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb 

  1. IV. Rok za dostavu ponude i otvaranje ponuda Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom Ne otvaraj Ponuda za kupnju službenog vozila, na adresu: VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Ivana Gundulića 15 D, 35400 Nova Gradiška, poštanskim putem ili osobno u ured tajnice

Rok za dostavu ponuda je 10 dana od objave ovog natječaja na internetskoj stranici VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.www.vzs.hr/i oglasne ploče VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o

Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda vratiti će se ponuditelju neotvorene

Otvaranje ponuda održati će se 9.12.2019. godine u zgradi VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Ivana Gundulića 15 D, Nova Gradiška (URED ZA JAVNU NABAVU), s početkom u 10:00 sati

Otvaranje ponuda izvršit će povjerenstvo imenovano posebnom odlukom od strane Uprave društva

  1. V. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu, višu od početne cijene. U slučaju da više ponuditelja ponude istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije pristigla

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati slijedećem rangiranom ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja

  1. VI. Ostalo Ovaj Javni natječaj će se objaviti na internetskoj stranici VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.www.vzs.hr i oglasnoj ploči VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

Za sve informacije i pregled vozila zainteresirani subjekti se mogu obratiti kontakt osobi Mario Dautović, na mob.: 091 244 6617

Prodavatelj zadržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja bez iznošenja posebnog obrazloženja

Član Uprave društva: Davor Rukavina,dipl.oec

član Uprave društva: Matej Severović, dipl.ing.stroj 

 

Komentari