Na temelju čl. 9. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog proračuna (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 25/14.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava  Županijskog proračuna (Službeni vjesnik br. 21 /15) Komisija za stipendiranje studenata Brodsko-posavske županije na prijedlog Župana, raspisala je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima, za 2021.godinu s područja Brodsko-posavske županije.

Za 2021.godinu dodijelit će se 52 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja i za darovite studente.

II.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja studija, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

da su državljani Republike Hrvatske

da imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije

da su redovni studenti stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog sveučilišnog studija ,

da studenti koji prvi puta upisuju akademsku godinu nisu stariji od 22 godine života

da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije

da studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti imaju najmanju prosječnu ocjenu 3. i 4. razreda srednje škole 4,50, a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjenu prethodne godine studija 3,00.

Deficitarna zanimanja su:

Sveučilišni studij Stručni studij

-Medicina

-Farmacija -Građevinarstvo ili graditeljstvo

-Dentalna medicina -Elektrotehnika

-Strojarstvo

-Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija

-Građevinarstvo

-Informatika ili Informacijske znanosti ili Informatologija ili Informacijski i poslovni sustavi

ili Informatika i tehnika ili Poslovna informatika

-Računarstvo ili Primijenjeno/poslovno računarstvo

-Matematika i računarstvo ili Matematika ili Matematika i informatika ili Matematika i fizika

-Pedagogija

-Rehabilitacija

-Logopedija

-Socijalna pedagogija

-Socijalni rad

-Fizika ili Fizika i informatika ili Fizika i tehnika ili Inženjerska fizika, termodinamika i

mehanika ili Fizika i kemija

-Kemija ili Biologija i kemija

-Arhitektura i urbanizam

-Geodezija i geoinformatika

-Germanistika ili Njemački jezik i književnost

-Anglistika ili Engleski jezik i književnost

-Šumarstvo

-Drvna tehnologija

da studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi darovitosti imaju najmanju prosječnu ocjenu 3.i 4.razreda srednje škole 4,90 a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjene prethodne godine studija 4,00

za studente koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti da im prosječni mjesečni prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca nije veći od neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima RH uvećan za 30%,

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi deficitarnosti:

opći uspjeh

deficitarnost zanimanja

materijalni status

sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi darovitosti:

opći uspjeh

završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog

prosjek ocjena među 10% najboljih studenata

natjecanja, nagrade, priznanja

materijalni status

IV.

– Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za vrijeme trajanja studija odnosno do završetka zadnje studijske akademske godine. Korištenje odobrene stipendije nastupa po potpisivanju ugovora o stipendiranju a isplaćuje se za 11 mjeseci (siječanj-srpanj, rujan-prosinac), u iznosu od 800,00 kuna mjesečno.

V.

Prijave(zamolbe) i izjave o broju članova zajedničkog domaćinstva podnose se popunjavanjem obrazaca koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje šport i kulturu, Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1. soba 108., prvi kat, ili na web stranici Županije (www.bpz.hr).Popunjene prijave, izjave i dokumentacija predaju se u Pisarnicu na urudžbeni zapisnik osobno ili putem pošte s naznakom; Natječaj za stipendije-deficitarna zanimanja ili Natječaj za stipendije- daroviti studenti na adresu:

Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 Upravni odjel za obrazovanje , šport i kulturu Komisija za stipendiranje studenata

Nepotpuno popunjene i ne potpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Uz prijavu i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva potrebno je priložiti sljedeće dokumente i to

Studenti koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti:

potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,

domovnicu (preslika),

potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2020./2021.godinu

preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine) , a studenti viših godina potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija,

potvrda o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu

službene potvrde o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti,

uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog Ureda za obranu ili Policijske uprave.

Studenti koji se prijavljuju po osnovi darovitosti:

1. potvrdu o prebivalištu kandidata

2.domovnica(preslika)

3.potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2020./2021.godinu

4.preslika svjedodžbe 3. i 4.razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine), a studenti viših godina studija potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija

5.potvrdu od strane škole o ranije završenom školovanju

6.potvrdu od strane matičnog visokog učilišta/fakulteta da se student nalazi među 10% najboljih studenata

7.dokazi o postignutim natjecanjima, nagradama , znanstveno-stručnim ili umjetničkim radovima

8.potvrdu o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu

9. potvrdu o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca izdana i ovjerena od strane poslodavca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

10. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

11.potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti

12.elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Rok natječaja je 15 dana od dana objave.

 

Komentari